Programa de Reutilització de llibres de text i material didàctic

Què és aquest programa?

És un Programa que consisteix en la creació d’un fons de llibres que es nodreix amb les aportacions econòmiques de les famílies i Conselleria d’Educació, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els reutilitzi, mentre sigui possible fer-ne ús. El projecte té dos objectius bàsics: un pedagògic, treballant els valors, i l’altre econòmic.

Com funciona?

Les famílies paguen una quota mínima anual i reben tots els llibres de l’alumne. Posteriorment, els que es puguin reutilitzar es retornen al centre quan acabi el curs.

Qui hi pot participar?

Tots els alumnes de 1r a 6è de primària.

Què implica ser membre del programa?

 1. Els llibres i material didàctic pertanyen al Centre, no són propietat de l’alumne.

 2. Els pares han de pagar dins el termini establert la quota pels llibres i aquests estaran preparats a l’aula el setembre.

Normes d'utilització i conservació dels llibres de text

A 1r, 2n i 3r de Primària els alumnes reben tots els llibres nous i no són reutilitzables, ja que escriuen en ells.


A 4t, 5è i 6è de Primària:

 1. En el mes de setembre, es reben alguns llibres nous i altres ja utilitzats, però en bon estat.


 1. Si l’alumne o la família detecta alguna incidència o anomalia cal que ho facin saber ja que a partir d’aquell moment qualsevol desperfecte és imputable al nou usuari del llibre.


 1. El mestre proporciona als alumnes folres i etiquetes per a què els alumnes o les famílies puguin folrar els llibres i posar l’etiqueta amb el nom de l’alumne i el curs.


 1. Els alumnes són responsables dels llibres, per això n’han de fer un bon ús per tal que el curs que ve els seus companys els puguin emprar. Per tant no es poden subratllar, pintar, doblegar…


 1. Els exercicis s’han de fer a la llibreta o en un full, segons indicació del mestre.


 1. Les famílies han d’ajudar a dur a terme aquesta tasca als seus fills i vetllar per la cura dels llibres.


 1. Quan els llibres es portin a casa, per treballar o estudiar, no s’han de portar de qualsevol manera, s’han de col·locar ordenadament a la carpeta de reutilització o bé a la motxilla i cal treballar en un lloc ordenat i net.


 1. Si es fa malbé un llibre o es perd, s’ha de comunicar immediatament al/la mestre/a.


 1. Si el llibre s’extravia o es deteriora per negligència de l’alumne, la família es compromet a lliurar al centre l’import total o una part de l’import del llibre, depenent de l’antiguitat d’aquest,


 1. Els alumnes que es donin de baixa al llarg del curs han de deixar tots els llibres al centre.


 1. Les famílies han de signar un full de compromís d’acceptació de les normes d’ús dels llibres de text.


 1. Si les normes d’ús no es respecten, l’alumne queda automàticament exclòs del programa i no es podrà adherir el curs següent.


 1. Els llibres s’han de deixar al centre a final de curs en bones condicions.


Normes d'utilització i conservació del material didàctic

El material didàctic és d’ús comú per a tots els alumnes i hem de complir unes normes d’ús per mantenir-lo en bon estat i que no es deteriori. El que és primordial és treballar hàbits de respecte, ordre i socialització envers el material didàctic.


A nivell de centre, hi ha establert normes comunes:


 1. A principi de curs, a una sessió de tutoria amb els alumnes, alumnes i mestre determinaran unes normes d’ús de material.

 2. El mestre ha de fer conscients els alumnes de la importància de tenir cura d’un material que és de tots.

 3. S’organitzarà la classe de manera que s’optimitzi l’ús del material (treball en grup, material recollit en safates...)

 4. Cada classe organitzarà la distribució, control, ús amb la col·laboració d’alumnes encarregats o responsables.

 5. El mestre, tutor o especialista, és el responsable de renovar l’inventari del material de les aules.

 6. A final de curs, s’ha d’entregar l’inventari d’aula a l’equip directiu.Pagament curs 2022-2023

Una vegada expressat el vostre desig de formar part del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic, vos informam com fer efectiva la quota.

El termini de pagament queda establert fins dissabte dia 10 setembre. Fora d’aquest termini, no s’acceptarà cap pagament. Heu d’especificar el NOM de l’alumne i el CURS que farà l’any que ve.

Per fer el pagament de la quota us podeu adreçar al caixer automàtic de caixabank amb aquest codi de barres o fer un pagament a tercers des de la banca online.

La quota a pagar és de 20 euros